Тръжна процедура по проект BG05M9OP001-1.021-0280 „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма „БДИН БГ КОМ” ООД”

В изпълнение на проект BG05M9OP001-1.021-0280 „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма „БДИН БГ КОМ” ООД”, финансиран по Процедура "Обучения за заети лица" – Компонент II на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от  Европейския социален фонд на Европейския съюз, в качеството на възложител "БДИН БГ КОМ ООД" обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за придобиване на ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици“ в „БДИН БГ КОМ” ООД по три обособени позиции"
 
Обособена позиция 1: Предоставяне на професионално обучение по професия код 523010 Техник по комуникационни системи, специалност код 5230105 Оптически комуникационни системи и професия код 523020 Монтьор по комуникационни системи, специалност код 5230205 Оптически комуникационни системи
 
Обособена позиция 2: Предоставяне на професионално обучение по професия код 482020 Оператор информационно осигуряване, специалност код 4820201 Икономическо информационно осигуряване и професия код  345060 Касиер, специалност 3450601 Касиер
 
Обособена позиция 3: Предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
 
Документите за участие могат да бъдат изтеглени тук.