Проект „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД“

На 22.05.2019г. "БДИН БГ КОМ" ООД приключи проект „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура „Обучения за заети лица“. Постигната е основната цел на проекта за осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 62 заети лица във фирма БДИН БГ КОМ ООД, чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в сектор, основаващ се на ИКТ. Резултати:  Предоставено е професионално обучение и е придобита професионална квалификация от 61 заети лица, както следва: - 12 лица успешно преминаха професионално обучение и придобиха II СПК по професия 523020 Монтьор на комуникационни системи, специалност 5230205 Оптически комуникационни системи; - 20 лица успешно преминаха професионално обучение и придобиха III СПК по професия 523010 Техник по комуникационни системи, специалност 5230105 Оптически комуникационни системи; - 15 лица успешно преминаха професионално обучение и придобиха II СПК по професия 482020 Оператор информационно осигуряване, специалност 4820201 Икономическо информационно осигуряване; - 14 лица успешно преминаха професионално обучение и придобиха I СПК по професия 345060 Касиер, специалност 3450601 Касиер.  62 заети лица във фирма "БДИН БГ КОМ" ООД успешно преминаха обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици". Обща стойност на проекта: 132 220 лв., от които 112 387 лв. европейско и 19 833 лв. национално съфинансиране